Naast de fundamentele geloofsbelijdenis zijn er ook secundaire geloofspunten, waarover onder Bijbelgetrouwe christenen verschil van mening kan bestaan. We noemen ze secundair, hoewel niet onbelangrijk. Ze zijn van belang wat betreft het harmonieus functioneren van de gemeente.

Onze gemeente heeft de volgende overtuiging, zonder hiermee het laatste woord te willen hebben, inzake:

 • Doop door onderdompeling
  De doop wordt toegepast op iemand die wedergeboren is door het geloof in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus en geestelijk rijp genoeg is om de reikwijdte van deze beslissing te begrijpen. De doop is een symbolische handeling waarmee een gelovige in het openbaar de afwassing van zonde, de begrafenis en opstanding met Christus en de inlijving in de universele Gemeente uitbeeldt.
 • De doop in de Geest
  De doop in de Geest vindt plaats bij de wedergeboorte. Hier ontvangt de gelovige de Heilige Geest en wordt ingelijfd in het lichaam van Christus. 1 Korinthiërs 12:13
 • De geestesgaven
  De Heilige Geest bedeelt de gaven van de Geest zoals Hij wil. Hij voorziet iedere gelovige van één of meer gaven. De gaven dienen altijd tot opbouw van het lichaam van Christus. Binnen de gemeente moet ruimte zijn om elke gave tot zijn volle recht te laten komen.
  De mogelijkheid tot uitoefening van de ‘charismatische’ gaven (tongentaal, profetie, gebedsgenezing) moet altijd volgens bijbelse richtlijnen verlopen. Deze gaven zijn niet geestelijker of belangrijker dan andere gaven (zoals dienstbaarheid, gastvrijheid, muziek…).
  Spreken in tongen, profetie of genezing is geen noodzakelijk teken van geloof.
 • De plaats van de vrouw
  Vrouwen behoren, evenals mannen, hun geestesgaven uit te oefenen tot opbouw van de gemeente. Taken in de gemeente die aanleiding geven tot het uitoefenen van bestuurlijk en onderwijzend gezag over mannen worden enkel aan broeders toevertrouwd. Hieronder vallen: de taak van oudste, de prediking en het geven van bijbelstudie.
 • Het bestuur van de gemeente
  De leiding van de plaatselijke gemeente is in handen van de oudsten.