(Wij beperken ons per item tot slechts één of enkele tekstreferenties.)

Schepping
Wij geloven dat God door Zijn Woord aarde en hemel schiep in zes dagen. Aan de geloofwaardigheid van het scheppingsverhaal twijfelen wij niet (Hebreeën 11:3). In een speciaal thema over Schepping of evolutie zullen wij dit onderwerp uiteraard behandelen.

Inspiratie van de Bijbel
Wij geloven dat de Bijbel het volmaakte Woord van God is. De Heilige Geest inspireerde heilige mannen Gods om het Oude en het Nieuwe Testament te boek te stellen (2 Petrus 1:21).

Drie-eenheid
Er is één God. Hij is de Schepper en Onderhouder van het heelal en openbaart Zich als drie Personen: als de Vader, als de Zoon en als de Heilige Geest (Math.3:16-17).

Menswording
Wij geloven dat de Mens Jezus Christus werd verwekt door de Heilige Geest in de maagd Maria en als Baby werd geboren. Tijdens Zijn hele leven was Hij tegelijk God en Mens en dat is Hij gebleven, ook nu Hij als verheerlijkte Mens aan de rechterhand van God op de troon zit (Hand.7:55-56).

Het kruis en zijn gevolgen
Wij geloven dat de Heere Jezus Christus als plaatsvervangend Offer gestorven is aan het kruis. Met Zijn verzoenend sterven heeft Hij God de Vader verheerlijkt en allen die in Hem geloven verlost. Door Zijn werk op het kruis neemt God ons aan als degenen die door Zijn bloed gereinigd zijn van hun zonden, vergeving ontvangen hebben en eeuwig leven (1 Joh.1:7 en 9). Ieder die door genade gelooft in de Heere Jezus Christus, ziet God als gerechtvaardigd.

Begrafenis, opstanding en hemelvaart
Toen de Heere Jezus gestorven was, heeft men Zijn lichaam van het kruis afgenomen en Hem begraven. Wij geloven dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de dood en dat Hij Zich vertoond heeft aan de discipelen. Na veertig dagen is Hij – terwijl de discipelen Hem zagen – opgevaren naar de hemel (Luk.24).

Het evangelie verkondigen
Wij geloven dat Hij ons als christenen de opdracht heeft gegeven het evangelie te verkondigen. Dit is de blijde boodschap van genade voor zondaars die evenals wij de eeuwige straf verdiend hadden, maar die eeuwig leven kunnen ontvangen door het geloof in de Zoon van God (Mat.28:19).

De wederkomst van Christus
Wij geloven dat de Heere Jezus Christus zal terugkomen. Eerst onzichtbaar voor de wereld om Zijn gemeente op te nemen (1 Thes.4:17) en later komt Hij zichtbaar voor iedereen in macht en grote heerlijkheid om ieder rechtvaardig te oordelen (Op.1:7).

Duizendjarig vrederijk
Wij geloven dat de Heere Jezus Christus na een periode van grote verdrukking Zijn koninkrijk, waarvan alle profeten in het Oude Testament getuigen, met Israël en de volken zal oprichten. Dat zal een geweldige heerlijke periode op aarde zijn (Op.20:4-6).

Eeuwig leven en eeuwig oordeel
Wij geloven dat er een hemel is en ook dat er een hel is. De Heere Jezus, Gods Zoon sprak daar regelmatig over. Ieder die niet in Hem gelooft en het aanbod van God afwijst, om vergeving van zonden te ontvangen, zal verloren gaan (Joh.3:36). Wie echter wel zijn vertrouwen heeft gesteld op de Heere Jezus, zal met Hem tot in alle eeuwigheid in de hemel zijn en Zijn heerlijkheid mogen bewonderen.

Doop
Wij geloven dat de christen met de doop belijdt: mijn oude leven is met Christus gestorven en begraven en ik wil voortaan een nieuwe levenswandel met Christus leiden. De doop is niet noodzakelijk om in de hemel te komen, maar een openbaar en zichtbaar teken van wat heeft plaatsgevonden: bekering en nieuwe geboorte (Rom. 6:3-6).

Discipelschap
Wij geloven dat wij als christenen geleid worden door de Heilige Geest en door Gods Woord. Dan is het de bedoeling van de Heilige Geest om ons leven steeds meer in overeenstemming te brengen met God, zodat we op Christus gaan lijken. Eerst was er een zondige levenswandel, nu is alles anders geworden. In ons denken, spreken en handelen willen graag de Heere Jezus navolgen en steeds meer op Hem lijken (Mat.10:25a). Anderzijds delen we dan ook met Hem de spot, haat, vervolging, en soms zelfs de dood (Luk.14:26-27).

Goede werken
Wij geloven dat goede werken ons nooit in de hemel kunnen brengen, noch ‘een betere plaats’ daar kunnen bewerken. Alleen het werk van de Heere Jezus aan het kruis kan iemand in de hemel brengen (Gal.2:16). Goede werken voegen daar niets aan toe en kunnen zelfs in de weg staan, om zich over te geven aan God als een totaal verloren en schuldig schepsel. Zó ziet God elke onbekeerde, hoeveel goed hij ook doet. Goede werken zullen echter het natuurlijk gevolg zijn van de bekering.

Zondigen
Als we als christen helaas toch zondigen, moeten we dit zo snel mogelijk belijden. Wij geloven dat God dan getrouw en rechtvaardig is, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Joh.1:9). Omdat wij nog in dit aardse lichaam leven en we ons vlees nog hebben, kan het voorkomen dat we zondigen. De volmaaktheid zullen we op aarde nooit bereiken. Alleen de Heere Jezus was volmaakt Mens. Hij stierf voor onze zonden en Hij is opgewekt om ons rechtvaardig te maken. Verleidingen moeten we echter vermijden en bidden om in de kracht van de Heilige Geest te leven zoals Hij het wil.

Gebed
Wij geloven dat het gebed de ‘levensadem’ van de christen is. God hoort het dagelijks persoonlijk gebed ‘in de binnenkamer’. Als Mens hier op aarde heeft de Zoon soms nachten doorgebracht in gebed tot Zijn Vader. Gezamenlijk bidden is voor christenen heel belangrijk. In de eerste gemeente ‘volhardde men in de gebeden…’ en het is goed om de bidstonden te bezoeken in de plaatselijke gemeente.

De Gemeente
Wij geloven dat het goed is te onderscheiden dat er een wereldwijde gemeente is, die bestaat uit alle wedergeboren christenen op deze aarde en dat er een plaatselijke gemeente is. In de tijd waarin het Nieuwe Testament ontstond, was er maar één plaatselijke gemeente (bijv. in Rome of in Korinthe). Over de plaatselijke gemeente in Jeruzalem destijds lezen we dat deze ‘volhardde in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebedené (Hand.2:42). Deze vier aspecten komen tot uiting in het gemeentelijk samenkomen en in het samen leven als gemeente. In de Brieven van Paulus lezen we veel onderwijs over het gemeentelijk samenkomen.

De Heilige Geest
Wij geloven dat de Heilige Geest een goddelijk Persoon is, die al aanwezig was bij de schepping van hemel en aarde, maar ook in de gelovigen in het Oude Testament werkte. Hij is dus niet alleen ‘een Kracht’ of een ‘Invloed’, maar een Persoon. We lezen dat Hij iets wil, Hij kan blijdschap hebben of bedroefd zijn, Hij wijst de weg of verhindert iets. Hij is de Auteur van het Oude en Nieuwe Testament, want Hij inspireerde de schrijvers om precies datgene op te schrijven wat Hij wilde. Hij kwam op een bijzondere wijze in Handelingen 2 in de gemeente van God wonen en in ook elke gelovige afzonderlijk. Toen werd de gemeente gedoopt met de Heilige Geest. En elke keer als er mensen tot bekering komen, worden ze verzegeld met de Heilige Geest (Ef.1:13). En evenals de Korinthiërs in 1 Kor.12:13 worden zij – hoe verschillend ook – tot één lichaam gedoopt met de Heilige Geest.

We lezen niet in de Bijbel dat er tot de Heilige Geest gebeden wordt of dat Hij toegezongen wordt. Wij mogen in de kracht van de Heilige Geest bidden, de Vader en de Zoon aanbidden en voor Hem leven. De Geest overtuigt ook door Gods Woord ongelovigen, zodat zij zich bekeren. Zijn taak is de Heere Jezus te verheerlijken (Joh.16:14-15). Tenslotte deelt de Heilige Geest de gaven uit aan de gemeente. De gave waarnaar we allen dienen te streven is die van de profetie (1 Kor.14:1). Die gave dient tot opbouw van de gemeente. De gave van het spreken in tongen was destijds populair in Korinthe, maar daarmee diende men zichzelf, zei de apostel Paulus. Het waren destijds talen die normaal voorkwamen en die functioneel ingezet werden in, en buiten de gemeenten.